Algemene voorwaarden

In2mental

Algemene voorwaarden van Vercammen, Ine - commerciële naam In2Mental

1. Algemene bepalingen

1.1. Op elke dienst, handeling, levering, offertes en overeenkomsten met In2Mental zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden exclusief en met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant van toepassing, zelfs indien ze in strijd zijn met de voorwaarden van de klant, behoudens schriftelijk overeengekomen afwijkingen die in geen enkel geval door de klant geïnterpreteerd kunnen worden als een algemene afwijking van de onderhavige voorwaarden van toepassing op de vroegere en/of toekomstige commerciële relaties tussen partijen. Het akkoord van In2Mental kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat In2Mental de overeenkomst gesloten zouden hebben zonder te protesteren tegen de voorwaarden of gelijkaardige bepalingen van de klant. 

1.2. Elke klant wordt door het aanvaarden van de offerte en/of het plaatsen van een bestelling onweerlegbaar geacht deze algemene voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te accepteren. De nietigheid / niet-afdwingbaarheid van een bepaling vervat in één van de artikelen van deze voorwaarden zal op geen enkele wijze het afdwingbare karakter van de andere bepalingen aantasten en de betrokken bepaling zal vervangen worden – door de partijen of door de gevatte rechter – door een geldige / afdwingbare bepaling die de intentie van de partijen zo dicht mogelijk benadert.

1.3. In geval van tegenstelling tussen de bepalingen van een uitdrukkelijk aanvaarde bestelling en deze van de huidige algemene voorwaarden, zullen de bepalingen van de algemene voorwaarden voorrang hebben.

1.4. Indien de klant na het einde van de overeenkomst, om welke reden ook, opnieuw een overeenkomst aangaat met In2Mental, zijn de onderhavige algemene voorwaarden automatisch op deze nieuwe overeenkomst van toepassing.

2. Bestellingen, sluiten en uitvoering van de overeenkomst

2.1. Foto's, catalogi, of andere door In2Mental geleverde publiciteitsdocumenten hebben geen enkele contractuele waarde. De offertes blijven één maand geldig.

2.2. De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten vanaf het ogenblik dat In2Mental de bestelling uitdrukkelijk aanvaard heeft. Wijzigingen aan de overeenkomst dienen schriftelijk te gebeuren en zullen steeds onderworpen zijn aan de voorafgaande en uitdrukkelijke goedkeuring van In2Mental.

2.3. In2Mental levert haar prestaties conform de criteria van de middelenverbintenis en geeft geen enkele garantie voor bepaalde resultaten. De diensten die In2Mental levert zijn beperkt tot het verlenen van bijstand met betrekking tot de aangeboden methodologie, en de klant erkent dat hij alleen verantwoordelijk is voor de toepassing hiervan en dat In2Mental niet verantwoordelijk is voor de resultaten hiervan. Adviezen van In2Mental zijn voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de klant die zelf verantwoordelijk is voor zijn proces.

2.4. De klant erkent, zo hij een bestelling plaatst en/of een offerte ondertekent, dat hij voldoende en correct werd ingelicht door In2Mental aangaande alle belangrijke elementen van de overeenkomst / het coaching traject en dat hij hiervan goede kennis heeft. 

2.5. In de zin van dit artikel betekent "Vertrouwelijke Informatie" alle informatie / documenten verkregen door de ene partij bij de andere partij, uit hoofde van de overeenkomst. Elke partij verbindt zich o.m. t.a.v. de andere partij (i) om de Vertrouwelijke Informatie, geheim- en vertrouwelijk te houden, en om deze niet mee te delen aan derden, met uitzondering van haar aangestelden, medewerkers, adviseurs of onderaannemers voor wie het – in het kader van de uitvoering van de overeenkomst – strikt noodzakelijk is deze Vertrouwelijke Informatie te kennen en voor zover die derde ten aanzien van de ene of de andere partij gebonden is door een vertrouwelijkheidsbeding dat minstens even beschermend is als huidig beding tenzij deze derde gehouden is tot beroepsgeheim; en (ii) om deze Vertrouwelijke Informatie uitsluitend aan te wenden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en in het kader van haar interne bedrijfsvoering.

2.6. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat In2Mental, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, gerechtigd is het coaching traject eenzijdig te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen en / of indien externe factoren waarop In2Mental geen vat heeft dit vereisen en / of indien dit wordt genoodzaakt door slechte / gebrekkige informatie door de klant en / of door een andere wanprestatie van de klant. In dat geval zullen de extra kosten / meerprijzen aan de op dat ogenblik van toepassing zijnde tarieven ten laste van de klant zijn, die deze zal vergoeden.

2.7. De klant verbindt zich ertoe aan In2Mental op doeltreffende wijze en op eigen kosten alle informatie en bijstand te verschaffen die redelijkerwijze vereist / nuttig is voor de uitvoering van de overeenkomst op normale wijze. Indien de opdracht (gedeeltelijk) ten kantore van de klant dient te worden uitgevoerd, zal de klant aan In2Mental de benodigde werkruimte en materialen ter beschikking stellen. De klant verschaft op de uitvoerende locaties een werkruimte met alle benodigde faciliteiten voor de uitvoering van de opdracht. Kosten voor deze faciliteiten zijn voor rekening van de klant.

2.8. De klant waarborgt dat hij beschikt over alle rechten, titels en toelatingen vereist teneinde In2Mental toe te laten de overeenkomst uit te voeren.

2.9. Alle kosten verbonden aan de verplichtingen van de klant zijn ten zijnen laste.

3. Leveringen / Overmacht

3.1. In2Mental zal zich zoveel mogelijk houden aan overeengekomen termijnen of, bij gebreke hieraan, de waren / diensten zo spoedig mogelijk leveren na ontvangst van de bestelling.

3.2. In geval van overmacht of van een voorval dat voor In2Mental redelijkerwijze een beletsel uitmaakt voor de uitvoering van haar verbintenissen en dat niet aan haar toerekenbaar is, behoudt In2Mental zich respectievelijk het recht voor de leverings- / uitvoeringstermijn te verlengen of de overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, te beëindigen bij schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat zij de onvoorzienbaarheid van deze situatie dient te bewijzen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt o.m. verstaan brand, watersnood, slechte weersomstandigheden, oorlog, oproer, staking, blokkade, gedwongen sluiting van de onderneming, ziekte, epidemie, pandemie, ongevallen, een probleem van interne organisatie van de onderneming, in- of uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, vertraagde toevoer / gebrek aan toevoer van leveranciers, en dit alles zowel bij In2Mental als bij de leveranciers of onderaannemers of andere betrokken derden alsook wanprestaties bij voormelde derden. 

4. Einde van de overeenkomst

4.1. De klant heeft het recht de overeenkomst eenzijdig te verbreken mits vergoeding van In2Mental voor de reeds geleverde waren / diensten, alsook van een forfaitaire en onherleidbare vergoeding ten belope van 50% (excl. BTW) van het nog niet geleverde gedeelte, als verplichte tegenprestatie voor de uitoefening van dit eenzijdig verbrekingsrecht. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt uitgesteld op vraag van de klant, zal In2Mental drie nieuwe data voorstellen waaruit de klant kan en moet kiezen, bij gebreke waaraan het verzoek tot uitstel wordt beschouwd als een eenzijdige verbreking waarop de verbrekingsvergoeding van toepassing is. Het uitstelrecht is beperkt tot één keer. Daarbuiten wordt elke mededeling van de klant dat de uitvoering van de overeenkomst niet kan plaatsvinden op de voorziene datum beschouwd als een eenzijdige verbreking waarop de verbrekingsvergoeding van toepassing is.

4.2. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant is In2Mental gerechtigd tot betaling van de reeds geleverde waren / diensten alsook van een forfaitaire en onherleidbare vergoeding ten belope van 50% (excl. BTW) van het nog niet geleverde gedeelte, dit onder voorbehoud van het recht van In2Mental op een grotere (schade)vergoeding ofwel (i) op grond van een andere bepaling van deze algemene voorwaarden of (ii) indien zij meer schade kan aantonen.

4.3. Wanneer In2Mental overtuigd is, om welke reden dan ook en naar eigen inzichten, de klant niet verder te kunnen coachen, bv. wegens externe factoren waarop In2Mental geen vat heeft en / of wegens slechte / gebrekkige informatie door de klant, mag In2Mental het coaching traject vroegtijdig beëindigen waarbij de klant in dit geval recht heeft op een terugbetaling van de nog niet aangevatte doch reeds betaalde sessies, met uitsluiting van enige andere (schade)vergoeding.

4.4. In2Mental behoudt zich tevens het recht voor om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten alsook om de overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaandelijk rechterlijke tussenkomst noch voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen voor wat betreft het nog niet uitgevoerde gedeelte, bij schriftelijke kennisgeving aan de klant, bij niet- betaling op de vervaldag van een factuur alsook in geval van faillissement, de gedeeltelijke of totale stopzetting van de activiteit, de vereffening of insolvabiliteit van de klant of bij om het even welke wijziging in de juridische toestand van de klant.

4.5. In geval de overeenkomst, om welke reden ook, een einde neemt, worden alle nog niet vervallen facturen van rechtswege en automatisch onmiddellijk opeisbaar.

4.6. Die bepalingen waarvan uitdrukkelijk vermeld is dat ze de duur van de overeenkomst overleven, om welke reden ook, alsook die bepalingen die bedoeld zijn om de duur van de overeenkomst te overleven waaronder, zonder beperking, artikel 7 (Klachten en Aansprakelijkheid), blijven van kracht na het einde van de overeenkomst, voor zolang als nodig voor hun doeleinde.

5. Prijzen en betaling

5.1. De opgegeven prijzen zijn vastgesteld op basis van de op dat ogenblik geldende kosten van lonen, energie, materialen, verzekeringen, transportkosten, overheidsmaatregelen, belastingen enz. In2Mental behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen, zelfs indien de overeenkomst reeds in uitvoering is, ingevolge een fluctuatie van één van voormelde elementen of elke andere maatregel buiten de wil van In2Mental. Indien zich bijvoorbeeld wijzigingen voordoen in reële kostprijsfactoren, zoals de kosten van lonen, energie, materialen, verzekeringen overheidsmaatregelen, belastingen of andere heffingen, heeft In2Mental het recht de prijs dienovereenkomstig te verhogen.

5.2. In ieder geval heeft In2Mental, in geval van enige verandering in omstandigheden die zich buiten de redelijke controle van In2Mental tijdens de duur van de overeenkomst voordoen zonder dat In2Mental de onvoorzienbaarheid dient aan te tonen en die het economische evenwicht van de overeenkomst verstoort, ofwel omdat de kost van de uitvoering voor In2Mental is verhoogd ofwel omdat de waarde van de uitvoering voor In2Mental is gedaald, het recht de prijs in die mate te verhogen dat het economisch evenwicht wordt hersteld.

5.3. De prijzen voor coaching en training en consultancy zijn exclusief de documentatie en de verzendingskosten ervan, tenzij anders bepaald. De reis- en verblijfkosten die de klant maakt in het kader van een programma zijn niet opgenomen in de prijs en zijn voor eigen rekening.

5.4. Onze prijzen zijn niet bindend voor bijkomende bestellingen en bij samengestelde prijsopgaven bestaat er in hoofde van In2Mental geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

5.5. Al de facturen van In2Mental zijn betaalbaar aan het adres van In2Mental, contant en zonder korting tenzij anders vermeld op de factuur. Indien de klant een consument is, zal In2Mental de klant voor elke op de vervaldag niet betaalde factuur een kosteloze betalingsherinnering sturen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen de veertien (14) kalenderdagen. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling binnen die termijn, wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met een verwijlintrest berekend tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht (8) procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties te rekenen vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waar op de herinnering aan de klant werd verzonden, alsook met een forfaitaire vergoeding van:

  • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
  • 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
  • 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

Indien de klant geen consument is, wordt elke op de vervaldag niet betaalde factuur van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling, verhoogd met een verwijlintrest van 10% per jaar alsook met een schadebeding van 10%, met een minimum van 50 euro. In geval van niet tijdige betaling vervalt een eventueel toegestane korting. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques of andere inningskosten zijn in dit schadebeding niet inbegrepen en worden apart aangerekend aan de klant.

5.6. In2Mental behoudt zich het recht voor om de levering afhankelijk te stellen van de betaling van de volledige prijs of van een voorschot.

5.7. Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum door de klant bij aangetekend schrijven worden betwist.

5.8. In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort, noch op enigerlei wijze gecompenseerd worden zonder schriftelijke en voorafgaande instemming van In2Mental.

6. Eigendom

6.1. In2Mental behoudt alle (intellectuele) eigendomsrechten op het geheel der informatie en elementen door In2Mental geleverd (bv. rapporten, cursusmateriaal, mission statements) tijdens de uitvoering van de diensten ongeacht hun aard of vorm (bv. beeldfiles, geluiden, video's, software, enz.).

6.2. De klant kan in geen enkel geval uit de overeenkomst of haar uitvoering een (intellectueel) eigendomsrecht van welke aard putten op de geleverde informatie ook niet indien de klant heeft bijgedragen aan de redactie / totstandkoming hiervan (hierna tezamen genoemd "Informatie"), ander dan een niet-exclusief en onoverdraagbaar gebruiksrecht om deze informatie enkel aan te wenden voor eigen intern persoonlijk gebruik (hierna genoemd "de Licentie"). De klant zal deze informatie eveneens als vertrouwelijk behandelen.

6.3. Praktisch wordt de klant elk soort van gebruik of van handeling verboden dewelke niet expliciet voorzien is door Boek XI Wetboek Economisch Recht ten gunste van de gebruiker of niet uitdrukkelijk is toegelaten door de overeenkomst, waaronder : 
- Het maken van permanente of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke, ongeoorloofde reproducties van de Informatie door eender welk middel onder eender welke vorm;
- Overgaan tot teletransmissie of verspreiding van de Informatie, tot het online zetten, bv. op het internet, van de Informatie of tot eender welke andere mededeling van de Informatie aan het publiek onder welke vorm ook.
- Elke vorm van distributie, met inbegrip van het verhuren of uitlenen van de Informatie;
- Het commercialiseren van de Informatie of van elke andere informatie gebaseerd op de Informatie.

6.4. De Licentie is niet overdraagbaar, niet exclusief en kan niet het voorwerp uitmaken van een onderlicentie of overdracht, noch geheel, noch gedeeltelijk.

6.5. Ingeval van een schending van zijn verplichtingen onder dit artikel door de klant en/of zijn bestuurder(s), aandeelhouder(s) en/of aangestelde(n), zal de klant aan In2Mental een forfaitaire schadevergoeding van vijfduizend (5.000) euro per schending betalen onverminderd het recht van In2Mental vergoed te worden ten belope van het bedrag van haar werkelijk geleden schade indien deze schade hoger is dan het voormelde forfaitaire bedrag en onverminderd het recht van In2Mental de staking van de inbreuk te vorderen.

6.6. Dit artikel blijft van kracht gedurende een duur van vijf (5) jaar na het einde van de overeenkomst, om welke reden ook.

7. Klachten / Aansprakelijkheid

7.1. De klant is gehouden de diensten / waren bij de levering onmiddellijk te controleren op hun conformiteit en dient elke klacht op straffe van onontvankelijkheid, ten laatste binnen de acht (8) kalenderdagen na de levering, schriftelijk aan In2Mental mee te delen. Het in gebreke blijven van de klant om binnen voormelde termijn een klacht aan In2Mental mee te delen, geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde waren / diensten. Een reactie vanwege In2Mental op een laattijdige klacht doet aan het voormelde geen afbreuk en geschiedt steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.

7.2. Het meedelen een klacht of het weigeren of terugsturen van bestelde waren/diensten schort echter de verplichting van de klant om de factuur te betalen niet op.

7.3. In2Mental waarborgt de verborgen gebreken aan de door haar geleverde waren / diensten die zich manifesteren gedurende zes (6) maanden vanaf de levering. De klant dient elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen de maand aan In2Mental schriftelijk te melden. Een laattijdig melden impliceert dat de klant geen recht meer heeft op een waarborg.

7.4. Indien een klacht door In2Mental gegrond wordt bevonden, zal zij, zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn, ofwel dit zo snel als mogelijk rechtzetten en/of overgaan tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht.

7.5. Indien de aansprakelijkheid (zowel wat betreft haar precontractuele-, buitencontractuele –of contractuele aansprakelijkheid) van In2Mental zou weerhouden worden, zal deze in ieder geval per contractjaar beperkt zijn tot:
- Voor wat betreft verzekerde schade: het bedrag dat de verzekering effectief heeft uitgekeerd voor de betrokken schade.
- Voor wat betreft niet verzekerde schade: tot 50% van het geheel der sommen (excl. BTW) in dat contractjaar gefactureerd door In2Mental voor de waren/diensten voor dewelke voormelde aansprakelijkheid zou weerhouden worden.
Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade zoals zuiver financiële schade, winstderving, verlies van opportuniteiten of klanten, commerciële verliezen, verhoging van kosten, verlies van werkuren m.b.t. waren / diensten voor dewelke In2Mental' s aansprakelijkheid wordt weerhouden enz. is uitgesloten.

7.6. Niettegenstaande de overige bepalingen van deze verklaring kan In2Mental niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van een fout, schuld, onoordeelkundig handelen of nalatigheid van de klant.

7.7. De klant zal In2Mental en haar gevolmachtigden, aangestelden of enige derde waarop zij beroep doet, vrijwaren en schadeloosstellen voor elk verhaal, op contractuele basis of buitencontractuele basis, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen de klant en In2Mental, van enige andere derde, behoudens in geval er door In2Mental werd gehandeld met het oogmerk te schaden. 

8. Toepasselijk recht / Bevoegde rechtbank

8.1. Ingeval van enig geschil is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing en zijn de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen, in voorkomend geval de Vrederechter van Mechelen, uitsluitend bevoegd.